LC U Staré myslivny

V současné době probíhá doprava dřevní hmoty po stávajících lesních cestách, které vyúsťují v obci Velký Luh. Předpokládá se, že Obec Velký Luh z důvodu špatného stavu místních komunikací v nejbližší době požádá o uzavírku těchto místních komunikací pro vozidla těžší než 12 tun.

Záměrem tohoto projektu je rekonstruovat stávající lesní cestu U staré myslivny tak, aby mohla být využívána k odvozu dřevní hmoty mimo obydlené oblasti přímo na silnici II/213. Je využito těleso stávající lesní cesty III.třídy, které je navrženo zrekonstruovat na lesní cestu II. třídy.