Úpravy nového hřbitova v Jáchymově

Řešené území navazuje na stávající městský hřbitov. Dotčená plocha vznikla v 20. letech 20. století a navazuje na hlavní hřbitovní plochu. Pohřbívání na ploše bylo ukončeno začátkem 60. let 20. století. Od té doby je bez pravidelné údržby zeleně i hrobových míst. Po roce 1989 došlo k označení hromadného hrobu vězňů uranových dolů.

Záměrem investora bylo nové využití tohoto území. Cílem bylo propojit nově plochu bývalého hřbitova s okolními komunikacemi pro pěší, opravit rozpadlé opěrné zdi. Dále provést rekonstrukci cestní sítě. Byla navržena revitalizace zeleně, nová výsadba a odstranění poškozených a náletových dřevin. Výsledný projekt by měl umožnit zlepšit prostředí stávajícího hřbitova a využít prostory tohoto území k umístění meditačního parku, ve kterém by mělo u návštěvníka dojít k rozjímání nad smyslem života.

V uvedené lokalitě jasou navrženy nové komunikační plochy z mechanicky hutněného kameniva. Nová cestní síť maximálně využívá stávající terénní nerovnosti a propojení jednotlivých výškových úrovní. Ve třech místech jsou navržena nová schodiště. Nové obruby cest tvořené štípanými žulovými kostkami. Doplnění cestní síťě odpočinkovými plochami. Těmto plochám je přizpůsobena i nová výsadba zeleně.